ป้อนพารามิเตอร์

ความยาวสาย
Da a
ขั้นตอน (ช่วงเวลา)
สีของเส้น
สีของตัวเลข
พิมพ์ THE LINE
สร้างสายใหม่