• Plusdotation/ ศักยภาพในการรับรู้สูง
  • ผลลัพธ์ของเหตุการณ์หลอดเลือดสมอง (ictus)
  • โรคเกี่ยวกับระบบประสาท
  • การรักษาสำหรับ ภาษา
  • การรักษาสำหรับ หน่วยความจำ, attenzione, การวางแผน และการจัดการกิจกรรม
  • กระตุ้นองค์ความรู้

เริ่มพิมพ์แล้วกด Enter เพื่อค้นหา

ข้อผิดพลาด: เนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครอง !!